OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Úvodní stránka » Montáže technologií na snížení emisí ze spalovacích procesů

Separace tuhých korpuskulárních částic z plynné fáze sedimentací a filtrací.

Cyklony

Přítomnost tuhých korpuskulárních částic - popílků ve spalných plynech je významným faktorem pro průběh de-novo syntetických reakcí. Z tohoto důvodu jsou konstruovány jak nízko-, tak vysokoteplotní cyklony. V současné době jsou v popředí zájmu složitá zařízení s teoreticky zvládnutou technologií proudění plynů i ve vícestupňovém uspořádání, mající vysokou separační účinnost (multicyklony – MC). Vzhledem k tomu, že cyklony mají spolehlivou účinnost pro větší částice jsou sice významnou složkou BAT technologií, ale nemohou dosáhnout účinků vedoucích ke splnění emisních limitů.

Elektrostatické odlučovače (ESP)

ESP by měl pracovat při teplotách < 250 °C [45-47]. ESP pracující při 270 °C má více než desetinásobně nižšší účinnost pro záchyt PCDDs/Fs v porovnání s rukávovými filtry (FF) při teplotě filtrovaných plynů 160 °C [48].

V současné době se ESP používají hlavně k odstraňování velkých částic, neboť pro submikronové částice mají nízkou účinnost. ESP náleží k finančně náročné položce v systému čištění plynů, ovšem bez aplikací dalších čistících stupňů, kupř. v aplikaci s adsorpčními metodami a technologií FF [49], jeho separační účinnost není dostatečná, aby mohlo být docíleno požadovaného emisního limitu.

Keramické filtry

Keramické filtry umožňují filtrační proces i při teplotách plynů vycházejících ze spalného prostoru. Jejich praktická aplikace je doposud omezená, ale jejich funkčnost byla již prokázána (KFK filtrační systém). Jejich významnost z hlediska BAT technologie odpovídá závěrům uvedeným pro ESP systémy [69].

Rukávové filtry (FF)

Zařazení jednotky FF filtrace spalných plynů do systému BAT technologií má v současném pojetí klíčové opodstatnění. Na rozdíl od ESP umožňuje aplikace této technologie zachycování i submikronových pevných částic. Vytvářená vrstvička popílku na površích rukávových filtrů zvyšuje výrazně velikost mezifázového rozhraní a pozitivně ovlivňuje průběh de-novo syntetických reakcí, takže záchyt POPs a PAHs komponent je vysoce efektivní.

Zařazení FF jednotky v procesu čištění spalných plynů je proto neodmyslitelné pro zařízení, která zcela spolehlivě splňují emisní limity. Zvláště pak kombinace FF s nástřikem adsorbčních činidel je jedním z hlavních principů moderních BAT systémů, což lze ilustrovat na následujících příkladech:

• Kombinace rukávového filtru s nástřikem hydroxidu vápenatého v kombinaci s katalytickou destrukcí NO(systém SCR-Denox) splňuje spolehlivě pro spalovny odpadů emisní limit 0,1 ng PCDDs/Fs TEQ.m-3 [70].

• Injektáž aktivního uhlí před FF při teplotách < 190 °C a vstupní koncentraci PCDDs/Fs < 5 ng TEQ.m-3 snižuje obsah PCDDs/Fs o 97-99 %, takže je splňován emisní limit 0,1 ng PCDDs/Fs TEQ.m-3 [71,72].

Metody snižování emisí oxidů dusíku.

Selektivní katalytická redukce (SCR-Denox)

Katalytická metoda SCR-Denox používá převážně jako katalyzátoru TiO[76], příp. oxidy vanadu, wolframu a dalších kovů. Optimální teplotní režim katalyzátoru leží v rozmezí teplot 250-380 °C. Konverze NOna dusík probíhá z více než 90 % za současného výrazného snížení i PCDDs/Fs (≥ 95 %). SCR-Denox proces dosahuje snížení emisí NOzhruba na hranici nižší 70 mg.m-3 [83]. Systém je finančně náročný a v současné době je aplikovaný ve většině nově instalovaných spaloven. Kombinace SCR-Denox s dalšími prvky čistícího procesu kupř. s SD s nástřikem 25 % NHv Spittelau-Vídeň dosahuje emisních limitů na úrovni setin ng PCDDs/Fs TEQ.m-3 [82]. Metodiku SCR-Denox nutno řadit k základním a velmi důležitým uzlům soudobých BAT technologií, neboť je efektivní metodou snižování nejen NOx, ale i POPs a PAHs.

Nedávno byla publikována závažná zjištění při aplikaci metody SCR z hlediska tvorby N2O, který lze pokládat za nejškodlivější látku z hlediska porušování ozonové vrstvy.V poslední době je aplikována metoda SCR na rukávové filtry. Tkanina filtru má na svém povrchu vrstvu katalyzátoru, který velmi účinně destruuje POPs a NOx. Zařízení jsou již technologicky aplikována v moderních spalovnách, avšak dlouhodobé vyhodnocení a porovnání provozních nákladů této nové technologie s doposud používanou SCR technologií nejsou dostupné.

S úspěchem byl uplatněn nový katalytický systém SDS (Shell Denox System), který je označován jako DeNOx/DeDioxin systém pracující na bázi Ti/V katalyzátoru. Tento systém byl aplikován na MWI v Roosendaalu. Emise PCDD/F jsou snižovány pod 0,1 ng TEQ.m-3. Destrukční účinnost vyšší než 98 % je zaručena pro pracovní teplotní rozmezí 100-230 °C, přičemž je závislá na poměru množství detoxifikované plynné fáze k množství katalyzátoru. Účinnost katalyzátoru zůstala nezměněna i po 7000 provozních hodinách [41].

Selektivní nekatalytická redukce (SNCR-Denox)

Metodika SNCR-Denox je založena na nástřiku amoniaku nebo močoviny při 850-1 000 °C do spalného procesu. Tato metoda má nízké investiční náklady a při realizaci je prostorově nenáročná. Konverze NOx na N2 z ca 90 % lze dosáhnout při relativně vysokém stechiometrickém nadbytku amoniaku, který odpovídá hodnotám 2-2,5; kdy je již obtížné dávkovat uvedené komponenty tak, aby nedocházelo k únikům nezreagovaného amoniaku do spalných plynů. Taktéž přítomnost amonných solí ve spalných plynech nelze hodnotit pozitivně. Vliv přídavku amoniaku na snížení tvorby PCDDs/Fs nebyl prokázán [84]. SNCR-Denox proces dosahuje snížení emisí NOx na hodnoty < 200 mg.m-3 [83]. I když proces SNCR-Denox lze řadit mezi BAT technologie, potenciální nebezpečí úniku amoniaku a solí do atmosféry a neúčinnost k omezování vzniku organických toxických látek jej řadí mezi méně progresivní metody v moderních technologiích.

Certifikace

ČSN EN ISO 9001:2009

ČSN EN OHSAS 18001

Hodnocení

Vzduchotechnická a ekologická zařízení

moko-hk.cz

MOKO-HK, s.r.o., Tř. Edvarda Beneše 1560, 50012 HRADEC KRÁLOVÉ